อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษาและด้านการศึกษา ครั้งที่ 5

31 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว
ร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษาและด้านการศึกษา ครั้งที่ 5
The National and International Conference on Islamic Education and Education 

5th NICE, 2023)
จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในวันที่ 30 พฤษภาคม .. 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา